Aktuálne informácie z obce

27.6.2016 15:53 pridal(a) stevikova

Oznam

MIMORIADNY OZNAM ! Agrodružstvo Rišňovce upozorňuje všetkých chovateľov včiel, že bude v dňoch 28.06.2016 - 29.06.2016 v čase od 6,00 do 19,00 hod. vykonávať pozemný postrek slnečnice prípravkom ACANTO. Týmto žiadame chovateľov včiel, aby vykonali potrebné úkony na ochranu svojich včelstiev.

10.6.2016 10:32 pridal(a) stevikova

Zmena orientačných čísiel

 Oznamujeme občanom že v  súvislosti s prebiehajúcou zmenou orientačných čísiel v obci je potrebné vybaviť si  po obdržaní oznámenia o zmene orientačného čísla  nový občiansky preukaz. Cestovný pas, vodičský preukaz a preukaz poistenca, kde nie je uvedená adresa trvalého pobytu nie je potrebné vymieňať.  Oznámenie o zmene dostane iba vlastník budovy, všetky osoby, ktoré majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, si môžu ísť vybaviť občiansky preukaz aj bez oznámenia.

5.5.2016 9:53 pridal(a) stevikova

Oznam

Oznamujeme občanom zmenu úradných hodín stavebného úradu, ktorá bude platná od dňa 6.5.2016.

Pondelok:    8:00 – 10:00 – práca v teréne

Pondelok:    10:00 – 12:00,  12:30 - 15:00

Utorok : 8:00 -12:00, 12:30 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00,  12:30 – 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00-12:00

6.4.2016 15:28 pridal(a) komarnanska

Upozornenie

Opätovne upozorňujeme občanov, najmä starších osamelo žijúcich, aby boli opatrní a nevpúšťali do svojich domácností a dvorov cudzích ľudí pod akýmikoľvek zámienkami. V posledných dňoch sa v našej obci pohyboval muž, okolo 50 rokov, ktorý sa vydával za pracovníka elektrární a tak podvodom vymámil od našej spoluobčianky finančnú hotovosť.

4.4.2016 17:34 pridal(a) komarnanska

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015

Zoznam daňových dlžníkov aktualizovaný k 31.05.2016 [.pdf, 297.4 KB]

8.3.2016 13:51 pridal(a) komarnanska

Oznam

Oznamujeme občanom, že elektroodpad bude firma ENVI – GEOS z obcí vyvážať vždy iba z jedného miesta v obci. Z tohto dôvodu prosíme občanov, aby elektroodpad priviezli na Zberný dvor Čikoška, ktorý sa nachádza pri Bare Glória vo Veľkom Záluží. Zberný dvor je otvorený v pracovné dni od 8,00 do 15,30 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.

1.3.2016 10:10 pridal(a) komarnanska

Oznam

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie oznamuje občanom, že v prípade povodní, zaplavených pivníc alebo záhrad je občanom k dispozícii a následne im ponúka pri vzniknutých udalostiach pomoc. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na t.č.: 0903 606 826 alebo 0908 773 902.

27.1.2016 15:21 pridal(a) komarnanska

Oznam

Oznamuje občanom, že dane a poplatky na rok 2016 je možné platiť až od 1. marca 2016.

18.1.2016 11:50 pridal(a) komarnanska

USMERNENIE PRE DAŇOVNÍKOV

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník  povinný podať do 31. januára 2016 na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností. Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie drobnej stavby, zmeny v náhradnom užívaní poľnohospodárskej pôdy, zmena užívateľa vinohradu, a pod.).

Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť k nahliadnutiu: list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností), kópiu kúpnej alebo  darovacej zmluvy, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne  iný doklad  potvrdzujúci zmenu.

V prípade zmeny užívateľa vinice v lokalite Bakoheď je potrebné predložiť „Osvedčenie o registrácii vinohradu“, vydané ÚKSUP-om  Bratislava  pre  pôvodného užívateľa.

Zároveň upozorňujeme občanov, že miestne dane a poplatky na rok 2016  začne obec inkasovať od 1. marca 2016.

5.1.2016 15:23 pridal(a) komarnanska

Oznam

Stratili sa detské dioptrické okuliare fialovej farby. Prosíme nálezcu, aby ich priniesol na Obecný úrad  vo Veľkom Záluží alebo kontaktoval tel.č. 0902/433680.

21.12.2015 15:18 pridal(a) komarnanska

Oznam

Opätovne upozorňujeme majiteľov psov, že voľný pohyb psov v obci je zakázaný. Majitelia psov sú povinní si svoje nehnuteľnosti zabezpečiť tak, aby zamedzili úniku psov mimo svojich domov.

16.12.2015 10:57 pridal(a) komarnanska

Oznam

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené svoje záväzky voči Obci Veľké Zálužie, aby si nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase.

25.8.2015 15:03 pridal(a) biro_c

Oznam

Dobrovoľný hasičský zbor  Veľké Zálužie prosí občanov ktorí majú doma materialo – technické vybavenie pre hasičov a chceli by ho podarovať  združeniu DHZ, môžu tak urobiť odovzdaním na obecný úrad, alebo kontaktovať  pána Kopeckého na t.č. 0904 533 600 alebo pana Košťála na t.č. 0908 773 902

Ďakujeme

2.7.2015 13:58 pridal(a) biro_c

Prosba o spoluprácu pri vysporiadavaní pozemkov.

Obec Veľké Zálužie  zahájila ďalšie práce na budovaní verejnej kanalizácie. Medzi ne patrí aj vysporiadavanie pozemkov pod cestami na uliciach Agátova, Družstevná, Dubina a Konopniská. Pre uskutočnenie zámeru je nevyhnutné, aby Obec veľké Zálužie bola vlastníkom nehnuteľností, cez ktoré kanalizácia povedie, nakoľko len v tom prípade môže obec  požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z doplnkových fondov EÚ. Preto má Obec záujem vysporiadať vlastnícke vzťahy na miestnych komunikáciách spomínaných štyrochkomunikáciách Z hľadiska efektívnosti, ekonomickosti a rýchlej realizácie sa plánuje v jesenných mesiacoch (termín bude vopred oznámený a aj vyhlásený) zvolať zhromaždenie vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Tieto cestné komunikácie budú zamerané geometrickými plánmi, ktoré budú na zhromaždení pripravené k nahliadnutiu. Na zhromaždení  sa rovnako zistí záujem všetkých vlastníkov odpredať časť nehnuteľnosti určenej pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov k cestnej komunikácii. Pre realizáciu zámeru je potrebný súhlas vyšetkých vlastníkov s odpredajom časti dotknutých nehnuteľností.

30.6.2015 15:33 pridal(a) biro_c

Oznam

Od 1.7.2015 bude multifunkčné ihrisko pri základnej škole otvorené do 22.00 hodiny.

 

9.6.2015 7:28 pridal(a) biro_c

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 08.06.2015 je v prevádzke dočasný zberný dvor na Čikoške, na ktorý môžu obyvatelia priniesť komunálny odpad väčších rozmerov a odpad, ktorý nespadá pod pravidelný zber komunálneho a separovaného odpadu. Zberný dvor bude otvorený v pracovné dni od 8,00 - 15,30 hod. a v sobotu od 8,00 - 14,00 hod.

4.5.2015 14:55 pridal(a) biro_c

Obecná knižnica.

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica vo Veľkom Záluží je otvorená od pondelka do piatka od 8.00  do 18.00 hod.

9.4.2015 17:05 pridal(a) admin

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce-HSH

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce-HSH [.pdf, 376.4 KB]

30.3.2015 10:44 pridal(a) biro_c

Oznam

Veterinárny lekár MVDr. Mikuláš  Zakucia oznamuje chovateľom zvierat, že od 1.4.2015 budú vo veterinárnej ambulancii zmenené ordinačné hodiny:

      v pracovné dni bude otvorené od 16.00 do 19.00 hodiny

       v sobotu – od 8.00 do 11. 00 hodiny

24.3.2015 13:42 pridal(a) biro_c

5.2.2015 11:34 pridal(a) biro_c

Oznam.

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od soboty 31. Januára 2015 sa začalo s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice v Nitre. Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v autobusoch spoločnosti ARRIVA Nitra a. s. a na letákoch na autobusovej stanici. Informácie budú poskytovať tiež zamestnanci spoločnosti, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a označení reflexnou vestou s logom spoločnosti. Počas jednotlivých etáp budú nástupištia postupne presúvané na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, žiadame Vás o zvýšenú pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň Vás prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.

                                                                                                                                    ARRIVA Nitra a.s.

5.2.2015 9:41 pridal(a) biro_c

Oznam.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezania a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a blízkosti pod vonkajším nízkonapäťovým vedením ! Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

30.1.2015 10:26 pridal(a) biro_c

Pripomienky k rozvojovému programu obce.

Vážení spoluobčania,

v roku 2014 Obec Veľké Zálužie zadala spracovanie rozvojového dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie (2014-2020)", v ktorom má byť zachytený nielen stav existujúcich rozvojových zdrojov, ktoré sa nachádzajú na území obce (napr. využitie pôdneho fondu a prírodných zdrojov,  obyvateľstvo, ekonomický potenciál, kultúrno-spoločenské a športové aktivity, technická a sociálna vybavenosť), ale aj smerovanie rozvojových aktivít a určenie budúcej pozície obce.Vzhľadom k tomu, že nás zaujímajú aj vaše predstavy o rozvoji našej obce, predkladáme vám na dole uvedenej elektronickej  adrese  tento dokument. Prosíme vás, aby ste ho pozreli a vaše postrehy a námety nám v písomnej podobe (buď elektronicky na e-mailovú adresu ou@velkezaluzie.sk alebo osobne na podateľňu Obecného úradu vo Veľkom Záluží) zaslali k pripomienkovaniu.

 Ďakujeme za spoluprácu.

 Program hospdárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie.pdf [.pdf, 4.0 MB]

 

 

Streda, 29.Jún 2016
meniny má Peter a Pavol, Petra

Regenerácia centra obce

Program obnovy dediny Výstavba chodníka na hlavnej ulici

Štatút obce Veľké Zálužie
Stránkové dni obecného úradu
Pondelok800 - 1200
1230 - 1500
Utorok800 - 1200
1230 - 1500
Streda800 - 1200
1230 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Stránkové dni Stavebného úradu
Pondelok1000 - 1200
1230 - 1500
Utorok800 - 1200
1230 - 1500
Streda800 - 1200
1230 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200

Práca v teréne:
Pondelok800 - 1000
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk