Aktuálne informácie z obce

21.3.2017 10:39 pridal(a) komarnanska

21.3.2017 10:09 pridal(a) komarnanska

17.3.2017 11:19 pridal(a) komarnanska

Upozornenie

Upozorňujeme občanov, aby do bioodpadu - do hnedých plastových nádob - nevhadzovali plasty, kovy, sklo a iné komunálne odpady, ktoré spôsobujú komplikácie pri spracovaní bioodpadu.

Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí vyvážajú biologický odpad a konáre na priestranstvo pred Čističku odpadových vôd, aby tento odpad bol vyčistený od plastov, kovov, skla a ostatného komunálneho odpadu.

16.3.2017 12:34 pridal(a) komarnanska

8.3.2017 9:48 pridal(a) komarnanska

Urad pre reguláciu sieťových odvetví - Rozhodnutie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - Rozhodnutie.pdf [.pdf, 779.3 KB]

3.3.2017 10:48 pridal(a) komarnanska

Veterinárna ambulancia

MVDr. Mikuláš Zakucia oznamuje občanom zmenu ordinačných hodín platných od 01.03.2017:

Pondelok:    16:00 hod - 18:00 hod

Utorok:        16:00 hod - 18:00 hod

Streda:        16:00 hod - 18:00 hod

Štvrtok:       16:00 hod - 18:00 hod

Piatok:         16:00 hod - 18:00 hod

Sobota:       09:00 hod - 11:00 hod

Nedeľa:        zatvorené

Mimo ordinačných hodín je možnosť objednať sa na t.č. 0905 25 25 37.

Sortiment ponúkaný v ambulancii: chovateľské potreby a krmivá pre psov, mačky, hlodavce, exoty, úžitkovú hydinu a ostatné domáce zvieratá.

10.1.2017 14:43 pridal(a) komarnanska


 

Knižný fond Obecnej knižnice vo Veľkom Záluží je od januára 2017 bohatší o 164 knižných publikácií. Na nákup knižného fondu finančne prispel z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zoznam kníh - Projekt: "Nová knižnica, nové knihy" 

Vaše pripomienky k projektu nám môžete zaslať na: lkomarnanska@velkezaluzie.eu 

5.1.2017 12:54 pridal(a) komarnanska

Miestne dane a poplatky v roku 2017 - hodnoty a sadzby

Sadzby daní a poplatkov pre rok 2017 boli upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží dňa 07.12.2015.

Obec Veľké Zálužie vydá rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady v priebehu roka 2017. Upozorňujeme občanov, že platby za rok 2017 obec začne inkasovať predbežne od 15. februára 2017.

Splatnosť dane z nehnuteľností je uvedená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubia miestne dane, zvyčajne do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Daň za psa – 4 € za jedného psa a kalendárny rok. Splatnosť dane za psa je uvedená v rozhodnutí. Úľavy na dani za psa schválené neboli žiadne.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

a/ poplatok za komunálne odpady na osobu a kalendárny deň pre všetky fyzické osoby (občan prihlásený na trvalý pobyt, občan prihlásený na prechodný pobyt, vlastník nehnuteľnosti - stavby, ak nie je prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt) vo výške 0,055 €/deň, t.j. 20,07 €/rok. Úľava pre občanov, ktorí majú preukaz ŤZP, je 7 €, t.j. poplatok za rok je 13,07 €. Je potrebné predložiť preukaz ŤZP k nahliadnutiu.

b/ poplatok za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín vo výške 0,0159 €.

Právnická osoba alebo podnikateľ: - množstvový zber podľa objemu smetných nádob v litroch a počtu odvozov v kalendárnom roku – 0,012 €/liter (na základe zmluvy).

Splatnosť poplatku za komunálne odpady je uvedená v rozhodnutí, ktorým sa vyrubí poplatok, (do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, alebo na 3 splátky).

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec vyrubí spravidla vlastní-kovi rodinného domu rozhodnutím podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt a počtu osôb prihlásených na prechodný pobyt k 1. januáru kalendárneho roka.

Zníženie poplatku za komunálne odpady (na základe žiadosti):

a) poplatníkovi, ktorým je študent ubytovaný v študentskom domove mimo svojho trvalého bydliska, sa poskytuje zľava 50 % z ročného poplatku. Je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy, resp. o ubytovaní na vysokoškolskom internáte.

O odpustení poplatku rozhoduje starosta obce na základe podanej žiadosti.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:

a) 4 € za príležitostný predaj zeleniny a ovocia na obecnej tržnici,

b) 4 €/m² za predaj ostatného tovaru na obecnej tržnici,

Daň za ubytovanie: sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

Daň za predajné automaty: sadzba dane je 65 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje: sadzba dane je 65 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

8.9.2016 15:09 pridal(a) stevikova

Nedeľa, 26.Marec 2017
meniny má Emanuel


PHSR

Regenerácia centra obce

Program obnovy dediny Výstavba chodníka na hlavnej ulici

Štatút obce Veľké Zálužie
Stránkové dni obecného úradu a Stavebného úradu
Pondelok800 - 1500
Utorok800 - 1500
Streda800 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Obedná prestávka
denne 1200 - 1230
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk