Aktuálne informácie z obce

21.5.2015 7:45 pridal(a) biro_c

Pozvánka

Centrum voľného času Slniečko, rodičia detí a deti z tanečných krúžkov Vás pozývajú na tanečné podujatie DETI DEŤOM, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2015, t.j. v pondelok o 17,00 hodine v spoločenskom dome. Vstupné je dobrovoľné, pripravené je dúhové občerstvenie a tombola. Výťažok z akcie bude použitý na náklady spojené s účasťou na majstrovstvách Európy v Maďarsku.

21.5.2015 7:44 pridal(a) biro_c

Oznam

Pošta vo Veľkom Záluží oznamuje, že v období od 18.05. do 14.06. 2015 bude vykonávať odpočty plynomerov. Preto prosíme občanov, aby im v tomto období sprístupnili svoje plynomery aj v poobedňajších hodinách a umožnili doručovateľkám ich korektný odpis.

15.5.2015 10:32 pridal(a) biro_c

Prerušenie distribúcie elektriny.

Prerušenie distribúcie elektriny! Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa:

 19.05.2015, t.j. v utorok v čase od 7.30 do 11,00 hod. prerušená dodávka elektriny na ulici: Titváň čísla domov- 1431, 1485, 36, 37, 38, 39, 40. Dňa 20.05.2015, t.j. v stredu v čase od 7,30 do 11,00 hod. na ulici: Piesková číslo domu: 1059.

 Dňa 21.05.2015, t.j. vo štvrtok v čase od 7,30 do 11,00 hod. na uliciach: Budín čísla domov: 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1345, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987. Dubina čísla domov: 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1439, 1466. Piesková čísla domov: 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102. Rapatská čísla domov: 866, 867, 868, 869, 870, 872, 873, 875, 932. Sliváše čísla domov: 1001, 1002, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1458, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 998, 999. Školská číslo domu: 850 a ulica Žatevná čísla domov: 1162, 1163, 1164,1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1288, 1316, 1317.

 Dňa 21.05.2015, t.j. vo štvrtok v čase od 11,45 do 15,00 hod. na uliciach: Piesková čísla domov: 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1480 a ulica Rapatská číslo domu: 899.

12.5.2015 9:50 pridal(a) biro_c

Pozvánka na varenie guláša

 

Obec Veľké Zálužie Vás pozýva na 8. ročník súťaže vo varení guláša, ktorý sa uskutoční             dňa 30. 5. 2015 t.j. v sobotu na futbalovom ihrisku s nasledovným programom: o 11.00 hod. registrácia súťažiacich, o 12.00 hod. začiatok varenia guláša, o 16.00 hod. bude zber vzoriek guláša a následné vyhodnotenie. O občerstvenie a zábavu bude postarané. Deti sa môžu povoziť na štvorkolkách.

 Všetci ste srdečne pozvaní.

Prihlášky a pokyny si môžete prevziať na obecnom úrade, alebo tu.

Prihláška na varenie guláša 2015[.pdf, 163.5 KB]

Pokyny a info pre súťažiacich vo varení guláša [.pdf, 123.7 KB]

4.5.2015 14:55 pridal(a) biro_c

Obecná knižnica.

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica vo Veľkom Záluží je otvorená od pondelka do piatka od 8.00  do 18.00 hod.

20.4.2015 11:06 pridal(a) biro_c

13.4.2015 20:40 pridal(a) admin

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 [.xls, 157.0 KB]

Návrh rozpočtu na rok 2015 [.pdf, 118.5 KB]

9.4.2015 17:05 pridal(a) admin

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce-HSH

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce-HSH [.pdf, 376.4 KB]

30.3.2015 10:44 pridal(a) biro_c

Oznam

Veterinárny lekár MVDr. Mikuláš  Zakucia oznamuje chovateľom zvierat, že od 1.4.2015 budú vo veterinárnej ambulancii zmenené ordinačné hodiny:

      v pracovné dni bude otvorené od 16.00 do 19.00 hodiny

       v sobotu – od 8.00 do 11. 00 hodiny

24.3.2015 13:42 pridal(a) biro_c

5.2.2015 11:34 pridal(a) biro_c

Oznam.

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od soboty 31. Januára 2015 sa začalo s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice v Nitre. Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. Prosíme Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v autobusoch spoločnosti ARRIVA Nitra a. s. a na letákoch na autobusovej stanici. Informácie budú poskytovať tiež zamestnanci spoločnosti, ktorí budú prítomní na autobusovej stanici a označení reflexnou vestou s logom spoločnosti. Počas jednotlivých etáp budú nástupištia postupne presúvané na odstavnú plochu MHD za reštauráciou Pelikán. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia bude prebiehať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, žiadame Vás o zvýšenú pozornosť v záujme vlastnej bezpečnosti a zároveň Vás prosíme o zhovievavosť pri možných meškaniach spojov.

                                                                                                                                    ARRIVA Nitra a.s.

5.2.2015 9:41 pridal(a) biro_c

Oznam.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezania a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a blízkosti pod vonkajším nízkonapäťovým vedením ! Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

30.1.2015 10:26 pridal(a) biro_c

Pripomienky k rozvojovému programu obce.

Vážení spoluobčania,

v roku 2014 Obec Veľké Zálužie zadala spracovanie rozvojového dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie (2014-2020)", v ktorom má byť zachytený nielen stav existujúcich rozvojových zdrojov, ktoré sa nachádzajú na území obce (napr. využitie pôdneho fondu a prírodných zdrojov,  obyvateľstvo, ekonomický potenciál, kultúrno-spoločenské a športové aktivity, technická a sociálna vybavenosť), ale aj smerovanie rozvojových aktivít a určenie budúcej pozície obce.Vzhľadom k tomu, že nás zaujímajú aj vaše predstavy o rozvoji našej obce, predkladáme vám na dole uvedenej elektronickej  adrese  tento dokument. Prosíme vás, aby ste ho pozreli a vaše postrehy a námety nám v písomnej podobe (buď elektronicky na e-mailovú adresu ou@velkezaluzie.sk alebo osobne na podateľňu Obecného úradu vo Veľkom Záluží) zaslali k pripomienkovaniu.

 Ďakujeme za spoluprácu.

 Program hospdárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké Zálužie.pdf [.pdf, 4.0 MB]

 

 

12.1.2015 14:03 pridal(a) biro_c

Zber komunálneho a separovaného odpadu.

Leták - Harmonogram zberu r. 2015 - SEVER .pdf [.pdf, 446.6 KB]

Leták - Harmonogram zberu r. 2015 - JUH .pdf [.pdf, 446.5 KB]

Leták - Kontajnery na separovaný odpad. pdf [.pdf, 613.3 KB]

Leták - Separovaný zber. pdf [.pdf, 241.3 KB]

8.1.2015 9:29 pridal(a) biro_c

Usmernenie pre daňovníkov.

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník  povinný podať do 31. januára 2015 na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností. Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením,

vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie drobnej stavby, náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy, zmena užívateľa vinohradu, a pod.).

 Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť k nahliadnutiu: list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností ), kópiu kúpnej alebo  darovacej zmluvy,  geometrický plán, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, prípadne  iný doklad  potvrdzujúci zmenu.

 V prípade zmeny užívateľa vinice v lokalite Bakoheď je potrebné predložiť „Osvedčenie o registrácii vino-hradu“, vydané ÚKSUP-om  Bratislava  pre  pôvod-ného užívateľa.  

 

 

14.1.2014 11:36 pridal(a) vitek

Povinnosti držiteľov psa

Upozorňujeme majiteľov psov na povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. Majiteľ alebo držiteľ psa je povinný zaevidovať psa staršieho ako 6 mesiacov na obecnom úrade. Pri evidencii dostane daňovník známku, ktorou psa označí.

Podmienky pre držiteľov psov sú vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3 / 2012 zobraziť

18.12.2013 10:58 pridal(a) vitek

Projekt EUROPEANA 1914-1918

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo o zverejnenie informácie o projekte EUROPEANA 1914-1918 :

Projekt Europeana 1914-1918 je spoločnou iniciatívou európskej digitálnej knižnice Europeana, Oxfordskej univerzity a mnohých lokálnych partnerov. V rámci neho vyzýva verejnosť v európskych krajinách, aby sa o svoje rodinné predmety a spomienky z 1. svetovej vojny podelili na webe. Môžu to byť fotografie, listy, denníky, krátke filmy, audio nahrávky, predmety a príbehy s nimi spojené, ktoré budú profesionálne zdigitalizované a stanú sa súčasťou online archívu. Každý môže prispieť na stránke www.europeana1914-1918.eu. Do roku 2014, kedy si pripomenieme 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, sa takto budú zbierať spomienky v mnohých krajinách po celej Európe. Cieľom tohto projektu je uchovať pre celý svet spomienky rodín tých, ktorí túto strašnú vojnu zažili a sprístupniť ich pre celý svet.       

 

Nedeľa, 24.Máj 2015
meniny má Ela


Regenerácia centra obce
Stránkové dni obecného úradu
Pondelok800 - 1200
1230 - 1500
Utorok800 - 1200
1230 - 1500
Streda800 - 1200
1230 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk